Alumnat propi

Els alumnes que repeteixen o promocionen al nivell següent de l'ensenyament, o d'un ensenyament vinculat, es matriculen segons el calendari de cada centre o aula, sempre dins el termini previst (sens perjudici que el centre pugui condicionar la matrícula al fet que la persona afectada confirmi, durant el mes de setembre, que manté el seu interès per ocupar la plaça reservada).

Els alumnes només tenen dret a reserva de plaça per repetició una única vegada per ensenyament i nivell.

Reserva de plaça

A principis de juny el vostre tutor us informarà. Dependrà de si es preveu que seureu aptes a final de curs o de si és necessari consolidar els aprenentatge del mateix nivell un curs mes.

Si no esteu segurs de tornar-vos a matricular al centre. No es reservarà la plaça però al setembre us podreu matricular al nivell que us pertoqui si hi han vacants.

Matrícula

Després de la reserva de plaça, cal que formalitzeu la matrícula i aboneu la quota de material.

Heu de fer el tràmit a recepció a partir del 14 de juny.